ОБУЧЕНИЯ

Обученията дават основа за развитието на нови способности чрез структуриран дизайн за създаване на обучителен контекст. Обученията на Евристични Решения са създадени по принципите на ученето чрез преживяване и неформалното образование. Работим на ниво дарби (competences), което се характеризира с три поднива: знания, умения, нагласи. Отдаваме голямо внимание на нагласите, тъй като това е съвременна насока на развитие в сферата на обучението и коучинга. Изследванията показват, че подходящата нагласа е основа за придобиването на знания, умения и майсторство.

 

Тенденциите в развитието на талантите и нуждите на пазара на труда в следващите 15 години говорят за следните ключови умения, които ще бъдат търсени:

 1. лидерство и самостоятелност;
 2. инициативност и предприемчивост;
 3. гъвкавост, креативност и новаторство;
 4. социална и емоционална интелигентност;
 5. комуникация, делегиране и сътрудничество;
 6. критическо мислене насочено към системни решения;
 7. устойчивост и практически умения и учене чрез правене.


 

ЗАЯВИ!

КОУЧИНГ

Коучингът е процес и взаимодействие с цел подобрение, усъвършенстване, обновяване в различните нива на възприятие, способности, нагласи, производителност. Той подпомага, както личности, така и екипи и организации. Може да работи на ниво среда, поведение, умения, ценности и вярвания, идентичност или визия. Служи като подход за личностно и професионално развитие като дава възможност за приравняването най-вече на нивата на самоличност и визия в даден контекст. Характерни са ролите на коуч и заявител (клиент или coachee), като вторият може да е повече от един човек – екип, отдел, организация.
 
Характерни при коучингът са, че ефективността, практичността и въздействието са над повече от едно ниво – среда, поведение, способности и т.н. Често се случва заявяването на коучинг услуги по дадена тема, или въпрос, да бъдат повърхностен симптом на нещо по-дълбоко. Заявяването на коучинг услуги предпоставя желание и готовност за откривателство и игра на различни нива.
 
Евристични Решения предлага прост и работещ процес за:

 1. Наблюдение и диагностициране;
 2. Работа на терен и директни интервенции;
 3. Дефиниране на зони за подобрение;
 4. Системен анализ на въздействието.


 

ПОРЪЧАЙ!

КОНСУЛТИРАНЕ

Консултирането е процес на даване на експертно мнение и съвет, чрез наблюдение, събиране на информация, анализиране, обобщаване и даване на съвет. Различава се от обучението и коучинга по това, че при консултирането активната роля е в консултанта, който предоставя конкретен план, решение или насока. Опитността и професионализма произлизат от натрупани знания, практика и умения, което води до високо ниво на компетентност у консултанта. Това е ограничена във времето дейност и взаимодействие по конкретен казус.
 
Евристични решения предлага експертиза и опитност в сферите на организационна структура, комуникация, култура, уеднаквяване на визия, мисия, ценности и действия в различните нива на организациите.

Докато талантите във Вашата компания работят и създават успехи, понякога се натрупват невидими динамики и “бъгове“, които възпират развитието, или го осуетяват. Ние предлагаме консултантски услуги, които включват коучинг и обучение, за да “дебъгнем сорскода” на комуникацията, работата в екип и лидерството във Вашите отдели. 

СВЪРЖИ СЕ!