За Евристични решения

Евристичните решения дебъгват” потенциалните източници на аномалии и несъответствия, за да могат Вашите таланти да допринасят ефективно за развитието на бизнеса Ви. Талантите, които работят усърдно в ИКТ бизнеса често са изправени пред риск от преработване и прегаряне. Докато пишат редове код и го дебъгват, та самите също имат нужда от навременно внимание и грижа.

Евристични Решения предоставя обучение, коучинг и консултиране, за привеждането в съответствие на организационните визия, идентичност, ценности, принципи, въздействие и култура. Създаваме иновативни работещи решения.

Евристичните решения са тези, които работят – в даденият момент, в дадената ситуация, с наличните ресурси.

Иновативните решения са изключително нужни сега за новото поколение лидери, които включват и работят заедно със своите екипи, допринасят за положителното въздействие над средата и дават пространство на потенциала на талантите. Нека си представим свят с организации, в които лидерите са способни да водят и следват, да са признателни и мотивиращи, да дават пространство и да поемат отговорност. Създатели на работещи решения – цялост в действие.

 

Решения при:

 • конфликти и комуникационни предизвикателства;
 • трудности при заемането на позиции;
 • повтарящи се неефективни модели;
 • задънени улици и блокажи;
 • нефункциониращи екипи;
 • трудни поведения;
 • "катапултиращо кресло"
Резервирай консултация сега!

Тренираме:

 • лидерство;
 • предприемчивост;
 • насоченост към решения;
 • синергия и отборност;
 • цялостност и автентичност;
 • гъвкавост, креативност и новаторство;
 • социална и емоционална интелигентност и др.
Резервирай консултация сега!

Използваме:

 • евристични обучение, коучинг и консултиране;
 • симулации и бизнес игри (казуси, баскет-метод, ролеви модели);
 • комуникационни матрици - NLP, DISC и PAEI;
 • системност и холистичност (организационни констелации);
 • обучение сред природата;
 • сторителинг в бизнеса;
 • мотивационни лекции;
 • видео уроци;
 • е-учене.
Резервирай консултация сега!

Нашите успехи

Доволни клиенти
92%
Доволни участници
88%
Работещи решения
100%

Що е “тренинг”?

Тренинг – чуждица и съвременно наименование на процес на обучение за придобиване на знания, умения и нагласа. Трите заедно съставят единството наречено компетенция (дарба). Знанията са теоритичната част, уменията са практически способности и възможности дадени знания да се прилагат. Вещината, или нагласата, е вътрешна субективна настройка, чрез която се съчетават умствени и душевни страни. Накратко, тренинг е практическо обучение и преподаване на умение, или вид поведение. Целта на това обучение е развитие и подобряване на способностите, постиженията и производителността – лични или екипни.

Що е “коучинг”?

Коучинг – чуждица и съвременно наименование на старо колкото света умение. На български смисълът му е комбинация от: подготвяне, подготовка, усъвършенстване. За какво? Това зависи от връзката и средата, в която се осъществява (контекста). Коучингът е процес на подготовка и усъвършестване за предприемане на нови действия и приемането на нови мисловни и поведенчески модели – на човек или организация. Целта е разширяване на светогледа и повишаване на производителността, въздействието, знанията, уменията и нагласите. Коучингът, в сравнение с обучението, може да бъде по-общ процес и да включва в себе си обучителни етапи.

Що е “консултиране”?

Консултирането се различава от обучението и коучинга по това, че при консултирането активната роля е в консултанта, който предоставя конкретен план, решение или насока. Това е ограничена във времето дейност и взаимодействие по конкретен казус. Бизнес консултирането е свързано с казуси от икономическо, стратегическо, структурно, прогнозно или др. естество. Целта е, чрез наблюдение, събиране на информация и взаимодействие на място да бъде съставен конкретен план за подобряване и преодоляване на дадената проблемна ситуация.